Ukazała się książka dr Agnieszki Nitszke pt. System agencji Unii Europejskiej

Informujemy, że właśnie ukazała się książka członkini zespołu Jean Monnet Chair EUCRISdr Agnieszki Nitszke, pt. System agencji Unii Europejskiej. Jest to już druga monografia wydana w oparciu o badania prowadzone w ramach grantu JMC EUCRIS. Pierwszą była publikacja kierownika projektu, prof. dr. hab. Janusza Węca, pt. Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016. Książka dr A. Nitszke jest w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania.

A. Nitszke_System agencji Unii Europejskiej

Abstrakt:

Problematyka agencji UE jest jednym z rzadziej podejmowanych tematów z zakresu studiów europeistycznych. Poza środowiskiem naukowym wiedza na temat agencji, ich zadań i funkcji jest znikoma. Tymczasem agencje UE odgrywają coraz większą rolę w procesie kształtowania polityk europejskich. Stanowią ogniwo pośrednie pomiędzy instytucjami UE, a szeroko rozumianym kręgiem interesariuszy. Przez lata rozwoju materialnego i instytucjonalnego integracji europejskiej ewoluował również system agencji. Pierwsze z nich były tworzone już w latach 70. XX wieku, jednak ich pozycja, zadania i rola znacznie różniły się od dzisiaj działających agencji. Celem monografii jest przybliżenie problematyki związanej z agencjami, a także przedstawienie samych agencji – ich genezy, zadań oraz struktury organizacyjnej.Autorka formułuje dwie hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza zakłada, że agencje stanowią wartość dodaną w ramach systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, a bez nich proces decyzyjny byłby utrudniony. Z kolei druga hipoteza mówi, że w procesie ewolucji integracji europejskiej i związanego z nim rozwoju systemu agencji, doszło do agencyfikacji Unii Europejskiej, rozumianej jako nie w pełni kontrolowany i nieplanowany proces autonomizacji agencji.

Z recenzji dr. Andrzeja Dumały:

"Recenzowana praca ma szansę poszerzyć problematyką agencji UE w polskich badaniach europeistycznych. Przedstawia dyskurs na temat miejsca agencji w systemie UE. Pokazuje, w jaki sposób tworzy się system agencji UE. Lektura książki potwierdza kompetencje Autorki w zakresie badań europeistycznych i w zakresie prowadzenia dyskursu naukowego. Autorka w bardzo przejrzysty sposób pokazuje w niej najważniejsze problemy funkcjonowania agencji w systemie UE".